Obchodní podmínky

 
1. Úvodní ustanovení
Tyto obchodní podmínky se vztahují na nákup prostřednictvím internetového obchodu na webových stránkách, které provozuje Patrik Mervart (Mkov.cz)
 
Prodávající:
Patrik Mervart
Horní Dolce 7, Jaroměř,55101
IČ: 06796301
tel.: 602 934 366, 605 455 833
 
Kupující:
Fyzická, nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo zboží z internetového obchodu firmy Patrik Mervart  (Mkov.cz)
Smluvní vztahy podléhají výhradně platným zákonům na území ČR a české jurisdikci. Podáním závazné objednávky vyjadřuje kupující souhlas s těmito obchodními a platebními podmínkami a bere na sebe závazek je v plné míře respektovat.
 
2. Způsob objednávání a uzavření kupní smlouvy
Zboží je objednáváno prostřednictvím formulářů. Pouze řádně vyplněná objednávka obsahující veškeré předepsané náležitosti je považována za platnou. Objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu jsou považovány za závazné. Prodávající neručí za omyly v objednávce ze strany kupujícího.
Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
Odesláním objednávky akceptuje kupující výši ceny zboží, zvolený způsob dopravy a platební podmínky.
Prodávající si vyhrazuje právo požádat kupujícího o případnou písemnou autorizaci objednávky.
Podání objednávky je považováno za návrh kupní smlouvy. Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího jeho převzetím a úplným zaplacením kupní ceny.
 
2.A Předmět objednávky a závazky prodávajícího
Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v objednávce, které má být dodáno. Prodávající se zavazuje dodat jen zboží v bezvadném stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží, vyhovující daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky. Prodávající je povinen plnit své závazky řádně, včas a s náležitou péčí.
Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
 
2.B Závazky kupujícího
Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit kupní cenu, včetně poštovného, dle ceníku přepravce.
 
3. Dodací podmínky
Objednávky z internetového obchodu firmy Patrik Mervart (Mkov.cz) jsou realizovány pouze v České republice. Po dohodě lze zboží dodat i do jiných zemí, za předem dohodnutých podmínek.
 
3.A Termín dodání zboží
Zboží bude expedováno dopravci ihned jak bude potvrzen termín dodání pracovníkem firmy Patrik Mervart (Mkov.cz) a odsouhlasený telefonicky se zákazníkem.
V případě objednání zboží, které není na skladě, či nastanou – li jiné změny, bude kupující vyrozuměn pracovníkem firmy Patrik Mervart (Mkov.cz) telefonicky, e-mailem.
 
3.B Dopravce
Dopravu zajišťují přepravci působící na území ČR.
Prodávající si vyhrazuje právo určit, popř. změnit způsob přepravy, a to s ohledem na objem, hmotnost dodávky a bezpečnost dopravy.
 
3.C Cena za dopravu
U objednávek se uplatňuje poštovné dle aktuálního sazebníku přepravce.
 
3.D Převzetí dodávky
Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. Ihned by mělo být zahájeno u dopravce reklamační řízení a kopie zápisu by měla být bez zbytečného odkladu zaslána prodávajícímu, jinak nemůže být na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození dodávky žádný nárok. V případě shledání porušení či poškození doporučujeme kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu odmítnout !
Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel.
 
4. Způsob úhrady
Úhrada probíhá na dobírku, kdy kupující zaplatí úplnou kupní cenu vč. poštovného při převzetí zboží, případně předem na účet prodávajícího 2501376048/2010 
 
5. Odstoupení od kupní smlouvy
Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího:
Kupující má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží,
Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od prodávajícího obdržel. 
V tomto termínu je kupující osobně povinen vrátit prodávajícímu zpět nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu, na vlastní náklady. O úmyslu odstoupit od smlouvy, je kupující povinen informovat prodávajícího a dohodnout se na ostatních podrobnostech na tel.čísle 602 934 366 nebo 605 455 833, případně emailem.
Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s kopií dokladu o koupi a číslem bankovního účtu. Vracené zboží, které bude zasláno na dobírku, nebude převzato !
Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
 
Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem kupujícímu vrátí zpět odpovídající částku (kupní cenu zboží). Náklady spojené s dopravou, balením vraceného zboží hradí kupující.
 
6. Jiná ustanovení
V případech, kdy:
– se zboží již nevyrábí nebo nedodává
– se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží
bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup zahrnující i možnost zrušení objednávky nebo její části.
 
6.A Ceny zboží
Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Při telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku.
 
6.B Řešení sporů
Realizované obchody jsou obchody uzavíranými v České republice a jako takové se řídí právním řádem České republiky. Smluvní strany se zavazují jakékoliv spory vzniklé mezi nimi řešit přednostně smírnou cestou.
 
6.C Užívání registrovaných údajů
Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě sjednáno jinak.
 
7. Reklamace
 
7.A Kupující
Podpisem dopravní listiny dopravci při převzetí zboží stvrzuje kupující souhlas se záručními podmínkami. Kupující je povinen bezprostředně po dodání zboží toto prohlédnout a bez zbytečných odkladů informovat prodávajícího o případných zjištěných závadách. Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi tím, co je v dodacím listu a skutečně dodaným zbožím (například v druhu nebo množství), je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří dnů, informovat prodávajícího.
 
7.B Prodávající
O reklamaci prodávající rozhodne nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení reklamovaného zboží a vyrozumí o tom reklamujícího sjednaným způsobem. Reklamace bude vyřízena bez zbytečných odkladů a to nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se strany nedohodnou jinak.
 
7.C Zánik nároku na uplatnění reklamace
Nárok na uplatnění reklamace zaniká při:
porušení ochranných pečetí nebo nálepek pokud na zboží jsou
neodbornou instalací, zacházením či obsluhou nebo použitím, které je v rozporu s uživatelskou příručkou či návodem či obvyklými postupy
používání zboží v podmínkách, které neodpovídají podmínkám použití uvedených v dokumentaci, příručce či návodu nebo obvyklému použití
poškození zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním nevhodným způsobem.
V případě neoprávněné reklamace je reklamace odmítnuta, zboží je vráceno kupujícímu na jeho náklady, nebo je oprava kupujícímu účtována, o čemž musí být kupující předem vyrozuměn.
 
8. Závěrečná ustanovení
Obchodní podmínky platí ve znění platném v den odeslání elektronické objednávky.
Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem zprovoznění internetového obchodu firmy Patrik Mervart (Mkov.cz)
Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu obchodních podmínek bez předchozího upozornění.